Kokeshi doll – Tsuchiyu by Sato Yoshitaka – large (30cm)